Во Јордание

Оригинално писмо:

Во Ἰѻрдáнѣ крещáющусѧ тебѣ̀, Гóсподи,
трóическое ѩ̉ви́сѧ поклонéнїе:
роди́телевъ бо глáсъ свидѣ́тельствоваше тебѣ̀,
возлю́бленнаго тѧ̀ Сына и̉мену́ѧ,
и̉ Ду́хъ въ ви́дѣ голуби́нѣ,
и̉звѣ́ствоваше словесѐ оу̔тверждéнїе.
҆Ѩвлéйсѧ Хрїстѐ Бóже,
и̉ мíръ просвѣщéй, слáва тебѣ̀.

Изговарање:

Во Јордане крештајуштусја тебе, Господи,
троическое јависја поклонение.
Родителев бо глас свидетелствоваше тебе,
возљубленаго тја Сина именуја,
и Дух во виде голубине,
извествоваше словесе утверждение.
Јавлејсја Христе Боже,
и мир просвештеи, слава тебе.

Транскрипција:

Vo Iordane kreshtayushtusya tebe, Gospodi,
troicheskoe yavisya poklonenie.
Roditelev' bo glas' svidetel'stvovashe tebe,
vozlyublenago tya Sina imenuya,
i Duh' vo vide golubine,
izvestvovashe slovese utverzhdenie.
Yavleysya Hriste Bozhe,
i mir' prosveshtey, slava tebe.

Превод на македонски:

Кога во Јордан се крштеваше, Господи,
се јави поклонувањето на Света Троица.
Гласот на Родителот сведочеше за Тебе,
нарекувајќи Те Свој возљубен Син
и Духот, во вид на гулаб,
го објавуваше потврдувањето на тие зборови.
Христе Боже, Кој се јави
и светот го просвети, слава Ти.
Забелешка: Тропарот на светото Богојавлениe се пее на Водици, кога се фрла крстот. Благодарност до Антонио Лазески, кој ги испрати верзиите на текстот погоре.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Во Јордание
  2. Непознат изведувач - Во Јордание

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач