Трба трби Гевгелија

Трба трби Гевгелија
сите Турци на давија.
Сите Турци на давија
од јунака Леонида.
Цар испратил до три војски
до три војски сè ти разби.

Прва војска - гевгелиска,
втора војска е дојранска.
Втора војска е дојранска,
трета војска е Струмичка.
Ќе го бараат Леонида,
Леонида, баш комита.

Го бараа во Богданско,
го најдоа во Ѓавато.
Го најдоа во Ѓавато,
во Ѓавато, во Ѓуров дол.
Јунак лежи в' постелата,
срце му е динамита.

Срце му е динамита,
в' раце држи револвера.
Бој започна од сабајле,
од сабајле, дур' до вечер.
Триста души убиени,
а ранети, неброени.

Проговара јузбашија:
- Еј јунаку Леонида,
предај ми се ти на мене
да те водам кај Султанот.
Тој да види каков јунак,
ќе ти даде многу пари.

Одговара Леонида:
- Слушај мене јузбашијо,
елај ваму, понаваму,
да ти кажам два-три збора.
Да ти кажам два-три збора,
два-три збора македонски.

Голем страм е за комита
жив да падне в турски раце.
Таква правда - турска правда,
три илјади на три мина.
Останаа два патрона,
еден за теб', втори за мен'.

Си извади револвера
па го стрела јузбашија.
Па го стрела јузбашија
и на крајот сам се уби.
Живот даде Леонида
за Македонија мила.
Забелешка: Во спомен на комитата Леонид Јанков (1878 - 1905).

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Трба трби Гевгелија
  2. Јанко Узунов - Трба трби Гевгелија
  3. Мартина Костова - Трба трби Гевгелија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Јанко Узунов
  3. Мартина Костова