Ајде која ми те лаже, Миле бре

Ајде која ми те лаже, Миле бре,
во нашето село, Миле бре,
во нашето село.
Ајде во нашето село, Миле бре,
во горната маала, Миле бре,
во горната маала.

Ајде во горната маала, Миле бре,
поповата куќа, Миле бре,
поповата куќа.
Ајде поповата куќа, Миле бре,
поповата ќерка, Миле бре,
поповата ќерка.

Ајде поповата ќерка, Миле бре,
таја најмалата, Миле бре,
таја најмалата.
Ајде таа најмалата, Миле бре,
таа најубата, Миле бре,
таа најубата.

Ајде кога од одува, Миле бре,
како еребица, Миле бре,
како еребица.
Ајде кога збор зборува, Миле бре,
како ластовица, Миле бре,
како ластавица.