Митра делија коња јахаја

Митра делија коња јахаја,
вај дири дипло, бир бири џанум, коња јахаја.
Смиљево село оро играло,
вај дири дипло, бир бири џанум, оро играло.

Смиљана мома три танца води,
вај дири дипло, бир бири џанум, три танца води.
На глава носи перо резнато,
вај дири дипло, бир бири џанум, перо резнато.

Ми ја грабиле Смиљана мома,
вај дири дипло, бир бири џанум, Смиљана мома.
Па ја однеле гора зелена,
вај дири дипло, бир бири џанум, гора зелена.

Викна Смиљана како што мога,
вај дири дипло, бир бири џанум, како што мога.
О, леле, браќа, до девет браќа,
вај дири дипло, бир бири џанум, до девет браќа.

Да го фанете Митра делија,
вај дири дипло, бир бири џанум, Митра делија.
Не го карајте, не го тепајте,
вај дири дипло, бир бири џанум, не го тепајте.