Болна е легнала

Болна е легнала, џанам,
болна је легнала,
младата маџирка,
новата селанка,
младата невеста,
новата селанка.

На гумно легнала, џанам,
на гумно легнала.
Глава преврзала,
очи затворила.

Глава преврзала, џанам,
очи затворила.
Главата ја боли
од жешкото сонце.

- Стани, не станала, џанам,
стани да не станеш.
Понуда ти дошла,
алва шеќерлија.
Алва шеќерлија,
ем тиквешко грозје.