Маце, маце, тече вода студена

Маце, маце, тече вода студена, мале,
тече вода студена.
Маце маце кара гранка зелена, мале,
кара гранка зелена.

Маце маце на гранката бел камен, мале,
на гранката бел камен.
Маце маце на каменот постела, мале,
на каменот постела.

Маце маце на постела седеше, мале,
на постела седеше.
Маце маце това младо терзиче, мале,
това младо терзиче.

Маце маце и на Маца шиеше, мале,
и на Маца шиеше.
Маце маце Маца седи до него, мале,
Маца седи до него.

Маце маце та му конци сукаше, мале,
та му конци сукаше.
Маце маце през рамо ги фрла, мале,
през рамо ги фрла.