Ој, додоле

Додолица бога моли:
- Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса,
да зароси ситна роса, да потопи цело поле,
Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса,
цело поле и нашето.
Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса,
да се роди бериќети, бериќети по полето.
Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса,
од два класа - шиник жито, од два грозда - ведро вино.
Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса,
Додолица бога моли, бога моли преко поле.
Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса,
Додолица близнакуља, близнакуља сиротица.
Ој додоле, мили боже, дај боже дај, ситна роса.
Забелешка: Молитва за дожд, а обредот го изведувало обично девојче-сираче, уште наречена лијарче или додолка. Ако немало сираче во селото, понекогаш правеле кукла на нејзино место. Во ретки случаи пак, обредот го правеле мажи наречени додолари или џамалари облечени во кожуви, како на пример во Кратово или Крива Паланка. Обредот се вика лијарче, дудуле, вајдудуле, додоле, ојлуле, итн, во зависност за кој дел од Македонија се работи.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Рајна Спасовска - Ој, додоле

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Рајна Спасовска