На врв на планина

Ha врв на планина,
на рамна ледина,
една река тече,
река румалија.

До реката има
совичка зандана,
во зандана леже
Ѓуро млад темничар.

До реката има
дрво маслинкаво,
на дрвото има
до три кукавици.

Прва кукавица -
Ѓуровата мајка,
втора кукавица -
Ѓуровата жена,
трета кукавица -
Ѓуровата сестра.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!