Пофали се шеинче терзиче

Пофали се шеинче терзиче,
пофали се доле у меана,
у меана, пред триес' дружина:
- Јас си имам убава невеста.

Снага има - пушка арнаутска,
руке има - стамболски диреци,
лице има - симит на чаршија,
уста има - калајна кутија.

Зуби има - бисер за низање,
очи има - беглерски вилџани,
трепке има - ластавички крилја,
веѓи има - морске пијавице.

Коса има - свила немерена.
Узвикнаја триесе дружина:
- Не се фали шеинче терзиче,
искочија Мусо Кесаџија.

Искочија широка планина,
у планина куде ретке буке,
показаја његовата сила,
на шеинче невеста земаја.
Забелешка: Шеин значи убаво, а терзија е кројач. Арнаут на турски јазик значи Албанец, а Стамбол е архаичен назив за градот Истанбул. Калај е вид метал, а беглерски вилџани значи филџани како кај бегот, т.е. убави и луксузни, такви какви што немале Македонците.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Рајна Спасовска, Савка Паметкова, Сара Богданова - Пофали се шеинче терзиче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Рајна Спасовска
  2. Савка Паметкова
  3. Сара Богданова