Попадна слана по поле

Попадна слана по поле,
сето го поле покрило.
Сал едно дрво остана
и на дрвото врзана,
врзана Стојна Паскова.

Бог да бие Тино мори,
Тино мори, твојта стара мајка,
Тино мори, Тино мори,
твојот стари татко, деј.

Што ми те армасаа Тино,
Тино мори мошне надалеку,
Тино мори, Тино мори,
дур' на Гевгелија, деј.

Дур' на Гевгелија, Тино,
Тино мори, за Дељо Турунџула,
Тино мори, Тино мори,
за Дељо Турунџула, деј.

Дељо море лежи, Тино,
Тино мори, Дељо ќе да умре,
Тино мори, Тино мори,
Дељо ќе да умре, деј.

- Море пазам ве, пазам,
да ве испазам, да ве дограбам.
Море да ве дограбам,
в' темни темници, тесни сокаци.

- Море не ќе нè грабиш,
што ќе ни правиш,
што ќе ни чиниш,
море не сме јаболка,
да нè расечеш,
да нè изедеш.

- Море пазам ве, пазам,
да ве испазам, да ве дограбам.
Море да ве дограбам,
в' темни темници, тесни сокаци.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Блага Видец, Благој Петров - Караѓуле, Васка Илиева, Кочо Петровски - Попадна слана по поле

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Блага Видец
  2. Благој Петров - Караѓуле
  3. Васка Илиева
  4. Кочо Петровски