Слага се с'лнце да зајде

Слага се с'лнце да зајде
Божано, бела мори, црвена.
Преко ридине, падине,
Божано, т'нка мори, висока.

И во планине, бор дрво,
Божано, бела мори, црвена.
А до бор дрво, кладенче,
Божано, т'нка мори, висока.

А до кладенче, косачи,
Божано, бела мори, црвена.
опкладиле се косачи,
Божано, т'нка мори, висока.

Кој ќе префрли бор дрво,
тој ќе ја земе, мори, Калина.
Префрлил беќар, не могал,
префрлил вдовац мори, не могал.

Стар дедо фрлил, префрлил,
узнаја момо мори, Калино.
Викна Калина да плаче:
- Оф леле, Боже, до Бога!

Што ми е Господ судија,
стар дедо момче да ми е?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Вања Лазарова - Слага се с'лнце да зајде
  2. Вања Лазарова - Слага се с'лнце да зајде
  3. Кисмет - Слага се с'лнце да зајде

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Вања Лазарова
  2. Кисмет