Кажи ми, кажи Катинке

Кажи ми, кажи Катинке,
која ли вечер да дојдам?
Хеј, хај, болен сум јас,
без болест, болен си легнав.

Која ли вечер да дојдам,
пред врата да ти постојам?
Хеј, хај, болен сум јас,
без болест, болен си легнав.

Пред врата да ти постојам,
две до три думи да кажам,
лицето да ти го видам.
Хеј, хај, болен сум јас,
без болест, болен си легнав.